2016-09-12

Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

 
Data publikacji : 12.05.2015
 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w jednostce

 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

Telefon: +48 22 523 33 25 (kancelaria ogólna)
Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

E-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl

Petycje: http://www.straz.gov.pl/kontakt/Petycje

Skargi i Wnioski: http://www.straz.gov.pl/kontakt/Skargi_i_wnioski

Kontakt: http://www.straz.gov.pl/kontakt/index

Godziny pracy: 8.15-16.15

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).
 
W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej funkcjonuje Kancelaria ogólna, w której rejestrowana jest korespondencja adresowana do Komendanta Głównego PSP lub komórek organizacyjnych Komendy Głównej PSP.
Po zarejestrowaniu sprawy w książce kancelaryjnej danego biura i dekretacji dyrektora biura, akta spraw za pokwitowaniem otrzymują naczelnicy wydziałów. W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ lub inna komórka organizacyjna, sprawa przekazywana jest do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem zainteresowanego .
Pisma wychodzące podpisywane są przez dyrektora biura, jego zastępcę lub Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępców zgodnie z właściwością wynikającą z regulaminu organizacyjnego KG PSP.
Korespondencja poza Komendę Główną PSP wysyłana jest za pośrednictwem Kancelarii ogólnej, potwierdzenie wysłania odnotowywane jest w książce kancelaryjnej biura.