DRUKUJ
2016-09-12

Status prawny lub forma prawna

Status prawny lub forma prawna

 
Data publikacji : 12.05.2015
 
Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i miejscowymi zagrożeniami.
 
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji.
 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji.
 
Zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.
 

Podstawowymi aktami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem i kompetencjami Państwowej Straży Pożarnej są: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 1340, z późn. zm.), ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.). 

 
 
Status prawny
 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej jest państwową jednostką budżetową.
 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej jest urzędem zapewniającym obsługę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, będącego centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji.
 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sprawuje nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej:
 
Szkołą Główną Służby Pożarniczej w zakresie wykonywania przez nią zadań jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,
Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
Szkołami Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i w Poznaniu,
Szkołą Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instutut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie, w zakresie wykonywania przez nie zadań jednostki ochrony przeciwpożarowej,
Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest przełożonym strażaków pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej.
 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej kontroluje działania organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.