2016-09-12

Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

 
Data publikacji : 12.05.2015
 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w jednostce

 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

Telefon: +48 22 523 33 25 (kancelaria ogólna)
Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

E-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl

Petycje: http://www.straz.gov.pl/kontakt/Petycje

Skargi i Wnioski: http://www.straz.gov.pl/kontakt/Skargi_i_wnioski

Kontakt: http://www.straz.gov.pl/kontakt/index

Godziny pracy: 8.15-16.15

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).
 
W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej funkcjonuje Kancelaria ogólna, w której rejestrowana jest korespondencja adresowana do Komendanta Głównego PSP lub komórek organizacyjnych Komendy Głównej PSP.
Po zarejestrowaniu sprawy w książce kancelaryjnej danego biura i dekretacji dyrektora biura, akta spraw za pokwitowaniem otrzymują naczelnicy wydziałów. W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ lub inna komórka organizacyjna, sprawa przekazywana jest do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem zainteresowanego .
Pisma wychodzące podpisywane są przez dyrektora biura, jego zastępcę lub Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępców zgodnie z właściwością wynikającą z regulaminu organizacyjnego KG PSP.
Korespondencja poza Komendę Główną PSP wysyłana jest za pośrednictwem Kancelarii ogólnej, potwierdzenie wysłania odnotowywane jest w książce kancelaryjnej biura.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się