Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-02-25 12:56:18  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-02-25 13:38:48  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-05-23 08:17:47  Leszek Piekarski

Utworzono artykuł 225879 o nazwie 'Wniosek o dostęp do informacji publicznej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste225879
user_idpuste1635604
resource_idpuste1216
namepusteWniosek o dostęp do informacji publicznej
category_idpuste129
language_idpuste1
shortpusteWniosek o dostęp do informacji publicznej
fullpuste

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię: ......................... .............................

Adres: ......................................................................

Nr telefonu: ..............................................................

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

  dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

  kserokopia

 pliki komputerowe

PRZEKAZANIE INFORMACJI: *

  jako kserokopii

  w formie elektronicznej

UDOSTĘPNIENIE NA NOŚNIKU ELEKTROMAGNETYCZNYM: *

 dyskietka 3,5

 CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: *

  Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ..........................................................

  Przesłanie informacji pocztą pod adres**..............................................................................

...................................................................................................................................................

  Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

 

.....................................................                                         ..............................................

Miejscowość, data                                                                podpis wnioskodawcy

 

 

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

 

 

 

publishfrompuste2019-05-23 00:00:00
_activepuste1
slugpustewniosek-o-dostep-do-informacji-publicznej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się