Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-02-25 12:47:31  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-09-12 13:04:06  Leszek Piekarski

Utworzono artykuł 63924 o nazwie 'Status prawny lub forma prawna'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste63924
user_idpuste1635604
resource_idpuste1216
namepusteStatus prawny lub forma prawna
category_idpuste115
language_idpuste1
shortpusteStatus prawny lub forma prawna
fullpuste

Status prawny lub forma prawna

 
Data publikacji : 12.05.2015
 
Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i miejscowymi zagrożeniami.
 
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji.
 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji.
 
Zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.
 

Podstawowymi aktami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem i kompetencjami Państwowej Straży Pożarnej są: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 1340, z późn. zm.), ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.). 

 
 
Status prawny
 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej jest państwową jednostką budżetową.
 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej jest urzędem zapewniającym obsługę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, będącego centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji.
 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sprawuje nadzór nad niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej:
 
Szkołą Główną Służby Pożarniczej w zakresie wykonywania przez nią zadań jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,
Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
Szkołami Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i w Poznaniu,
Szkołą Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instutut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie, w zakresie wykonywania przez nie zadań jednostki ochrony przeciwpożarowej,
Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest przełożonym strażaków pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej.
 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej kontroluje działania organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
publishfrompuste2016-09-12 00:00:00
_activepuste1
slugpustestatus-prawny-lub-forma-prawna

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się